Regionaal Programma Wet Educatie Beroepsonderwijs 2018-2020

Nieuwe politieke partij: WSTAV
3 januari 2018
Diversiteit
3 januari 2018

Regionaal Programma Wet Educatie Beroepsonderwijs 2018-2020

Op –5 december 2017- heeft de gemeenteraad het regionaal Programma Wet Educatie
Beroepsonderwijs 2018-2020 vastgesteld.

Wat is het effect van dit besluit voor de van inwoners van Almere.

Op –5 december 2017- hebben wij het regionaal Programma Wet Educatie
Beroepsonderwijs 2018-2020 vastgesteld.

Met deze brief informeren wij u nader.
In 2015 is met de wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en
beroepsonderwijs(WEB) besloten het budget voor volwasseneneducatie via een
specifieke uitkering aan contactgemeenten te verstrekken. Gemeenten zetten dit
budget via regionale samenwerking in om taal- en rekencursussen aan hun
laaggeletterde inwoners aan te bieden.

De contactgemeente Almere van de arbeidsmarktregio Flevoland is verantwoordelijk
voor een regionaal beleidsplan en voor de ontvangst, besteding, verdeling naar de
regiogemeenten en verantwoording van de middelen op regionaal niveau. Dit heeft
geleid tot het Regionaal Programma Wet Educatie Beroepsonderwijs 2018-2020.

Het beoogd effect is zelfredzaamheid van inwoners en een volwaardige deelname
aan de maatschappij staat voorop. Iedereen met een taal/rekenachterstand in de
arbeidsmarkt regio Flevoland kan gebruik maken van een taal-, reken- en
schrijfaanbod met als doel mee te kunnen doen in de samenleving.

Wij informeren u jaarlijks over de behaalde effecten op lokaal niveau.
Het Regionaal Programma Wet Educatie Beroepsonderwijs 2018-2020 hebben wij
heden ter inzage aan de griffie verzonden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, de burgemeester,
R. Wielinga F.M. Weerwind

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *